Friday, August 13, 2010

Membangun Sains & Teknologi Menurut Islam


Menurut Kamus Bahasa, sains adalah ilmu pengetahuanyang teratur (sistematik) yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya.Ia juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkankebenaran atau kenyataan semata-mata, misalnya sains fisika, kimia,biologi, astronomi, termasuk-lah cabang-cabang yang lebih detil lagiseperti hematologi (ilmu tentang darah), entomologi, zoologi, botani,cardiologi, metereologi (ilmu tentang kajian cuaca), geologi, geofisika,exobiologi (ilmu tetang kehidupan di angkasa luar), hidrologi (ilmutentang aliran air), aerodinamika (ilmu tentang aliran udara) dan lain-lain.

Sedangkan teknologi adalah aktifitas atau kajian yangmenggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktis dalam industri,pertanian, perobatan, perdagangan dan lain-lain. Ia juga dapatdidefinisikan sebagai kaedah atau proses menangani suatu masalahteknis yang berasaskan kajian saintifik termaju seperti menggunakanperalatan elektronik, proses kimia, manufaktur, permesinan yangcanggih dan lain-lain.Pesatnya perkembangan sains dan teknologi semakin terasa darihari ke hari. Dari hasil perkembangan sains dan teknologi, banyak perkara yang dahulu diluar angan-angan manusia, sekarang sudahmenjadi keperluan harian manusia.

Contohnya : penyampaian informasiyang dahulu perlu waktu hingga berbulan-bulan, kini dengan adanyatelepon, faksimili, internet, dapat sampai ke tujuan hanya dalambeberapa detik saja. Selain dalam bidang komunikasi, perkembangandalam bidang lainpun seperti material, alat-alat transport, bioteknologi,kedokteran dan lain lain tidak dapat kita nafikan.


dipetik daripada >DR. Ing. Abdurrahman Riesdam Effendi & DR. Ing. Gina Puspita

MEMBANGUN SAINS & TEKNOLOGI MENURUT KEHENDAK TUHAN

--Cet.1. -- Jakarta ; --xxxv, 220hlm. ; 13 mm

1 comment: